Přátelské Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop www.vezukytku.cz

Vzájemná práva a povinnosti „Prodávajícího“ a „Kupujícího“, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti REDBUBBLE s.r.o., IČO: 06013970, se sídlem Rybná 24, 110 00 Praha 1;  provozovnou KVĚTINY STRAŠNICE, Černokostelecká 29, Praha 10, 100 00, tel: 725 735 745, e-mailovou adresou info@vezukytku.cz  a e-shopem www.vezukytku.cz (dále jen „prodávající“)  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2.  Kupující objednáním zboží od prodávajícího a zpracováním elektronické objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

1.3.  Předmětem Kupní smlouvy je prodej zboží (dále jen „zboží“) prodávajícím kupujícímu. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v perfektním stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro dané zboží.

1.4.  Zboží, které kupující objedná na dálku pomocí e-shopu může být dle Kupní smlouvy prodávajícím dodáno přímo kupujícímu nebo jiné osobě, kterou kupující v Kupní smlouvě určí (dále jen „příjemce zboží“).

1.5.  „Internetový obchod“ (dále jen e-shop) je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.vezukytku.cz (dále jen „webová stránka).

1.6.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.7.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.8.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.9.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT A OBJEDNAT SE ZÁVAZKEM ÚHRADY “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Součástí potvrzovacího mailu budou i Obchodní podmínky ve formátu PDF.

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.8. Kupující bere na vědomí, že jediná forma objednávky je přes objednávkový formulář na stránkách Prodávajícího. Jiné způsoby objednávek např. telefonické, e-mailové nebudou Prodávajícím akceptovány.

2.9.  Veškeré zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.10.  Zboží nabízené na e-shopu www.vezukytku.cz, zejména zboží z kategorie Kytice z čerstvých řezaných květin, Květinové boxy a Svatební kytice jsou originální floristické výrobky, u kterých se složení řídí aktuální sezónní dostupností květin u dodavatelů e-shopu. Prodávající zejména u kytic v těchto kategoriích garantuje hlavní parametry výrobku, jako je průměr kytice, výška kytice, barevné ladění, případný počet kusů u jedno-druhových květin. Kupující bere před samotným uskutečněným nákupem tento fakt v potaz a souhlasí s tím, že do kytic bude použit materiál, který je dostupný v daném ročním období. V případě individuálních požadavků má Kupující možnost Prodávajícího kontaktovat pomocí telefonu: 725 735 745, e-mailu: info@vezukytku.cz nebo v chatovacím okně na stránkách www.vezukytku.cz, kde se v provozních hodinách může informovat o aktuální dostupnosti konkrétních květin.

Kupní smlouva

Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

2.11.  Kupující kupuje od prodávajícího zboží, které si kupující zvolil v uživatelském prostředí e-shopu vložením do nákupního košíku, a to v množství, které si kupující zvolil a/nebo nastavil u daného zboží v uživatelském prostředí e-shopu, a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dané zboží cenu, která je uvedena u takového zboží v uživatelském prostředí E-shopu. Cena je uvedena vždy včetně zákonem dané daně z přidané hodnoty.

2.12.  Prodávající má právo až do momentu odeslání zboží kupujícímu od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání prodávajícího spočívající v oznámení kupujícímu, že jím objednané zboží nemůže dodat.

2.13.  Prodávající je oprávněn kdykoliv požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od kupující potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání zboží kupujícímu.

2.14.  Kupující má právo zvolit z možností zobrazených kupujícímu v uživatelském prostředí e-shopu způsob zaplacení Kupní ceny za zboží a případně další peněžitá plnění prodávajícímu. E-shop nabízí tyto varianty platby za objednané zboží: kartou online, kartou při převzetí, v hotovosti při převzetí, bankovním převodem.

2.14.1.  V případě platby kartou online je kupující povinen zaplatit kupní cenu pomocí zabezpečeného webového rozhraní, které tuto platbu umožňuje, přičemž bude prodávající vyrozuměn o akceptaci platby kupujícího autorizačním střediskem. 

2.14.2.  V případě platby kartou při převzetí je kupující povinen zaplatit kupní cenu při převzetí zboží. Tato platba bude provedena na přenosném terminálu prodávajícího.

2.14.3. V případě bankovního převodu předem je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího, kdy je kupující povinen při platbě uvést variabilní symbol určený prodávajícím.  Úhradu objednávky poukáže kupující na číslo účtu Prodávajícího  vedeném u České spořitelny jehož číslo je 4746696399/0800. Za variabilní symbol se považuje číslo objednávky, které po provedení objednávky obdrží Kupující v potvrzovacím mailu.

2.14.4. V případě platby v hotovosti je kupující povinen zaplatit kupní cenu včetně dopravy a ostatních nákladů při převzetí zboží od prodávajícího.

2.15.  Prodávající zašle vždy kupujícímu daňový doklad – fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu kupujícího zadanou při dané objednávce do uživatelského prostředí e- shopu po realizaci objednávky, tj. po doručení objednaného zboží.

2.16.  Prodávající má právo poskytnout kupujícímu slevu z ceny zboží. Slevy z ceny boží nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak

2.17.  Součástí kupní ceny za zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí kupující vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením Kupní ceny za zboží; takové náklady jsou výhradně náklady kupujícího.

2.18.  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané zboží kupujícím.

2.19.  Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu ve vybraný datum a v časovém rozmezí, které si kupující vybral v uživatelském prostředí e-shopu při uzavření Kupní smlouvy. Pakliže prodávající nebude schopen z jakýkoli důvodů dodržet kupujícím zvolený čas doručení, je prodávající povinen kupujícího o tomto stavu neprodleně informovat. Kupující se tímto zavazuje k součinnosti při nastavení nového času doručení. V případě, že prodávající není schopen doručit zboží do více jak 4 hodin, může kupující odstoupit od Kupní smlouvy.

2.20.  Je-li prodávajícím společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

2.21.  Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na kupujícího, který je spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží kupujícím.

2.22.  Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na kupujícího, který není spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží kupujícím.

3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

3.1.  V případě nákupu řezaných květin, kytic a ostatního zboží tohoto charakteru:

Podle zákona 367/2000 §53 odst. 7) nemá kupující právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy je dodávka zboží upravena podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

3.2.  V případě nákupu ostatního zboží:

Kupující má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícími (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

3.3.  Odstoupení od smlouvy je uskutečněno jednoznačným prohlášením Kupujícího a to na všech dostupných komunikačních kanálech Prodávajícího.

3.4.  Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět prodávajícímu přijaté finanční prostředky nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno prodejci nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

3.5.  Odstoupí-li kupující od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení Kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

3.6.  Odstoupí-li kupující od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí prodávajícímu poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je kupující povinen prodávajícímu nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

3.7.  Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.

3.8.  Prodávající využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností kupujících. V případě stížnosti se mohou kupující bezplatně obrátit na příslušného pracovníka prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@vezukytku.cz. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti kupujících způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Prodávající i kupující mají v případě potřeby možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Cílem je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě obou stran. S tímto se obrací na ČOI, která vydá ve věci právně nezávazné odůvodněné stanovisko, které může dále jedna ze zúčastněných stran užít při dalších krocích. Veškeré potřebné informace  na www.adr.coi.cz.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující nebo ten, pro kterého kupující zboží objednává povinen převzít zboží při dodání. 4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4. Při převzetí zboží od kurýra je kupující povinen zkontrolovat zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit kurýrovi. V případě shledání poškození zboží nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET

5.1.  Kupující má právo zřídit si Registrací uživatelský účet.

5.2.  Kupující má povinnost zadat před vstupem do uživatelského účtu Přístupové údaje.

5.3.  Identifikační údaje Kupujícího zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Kupující učiní po přihlášení se do svého uživatelského účtu.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5.4.  Kupující nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do uživatelského účtu. Kupující je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Kupující v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Prodávajícímu nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Kupující povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Prodávajícímu. Prodávající v přiměřené lhůtě poskytne Kupujícímu nové přístupové údaje.

5.5.  V případě Registrace Kupujícího jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Prodávající je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Kupujícímu prostřednictví E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Kupujícího zadanou do databáze E-shopu. Kupující má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 7 dní od prvního přihlášení se do uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané e- mailové zprávy do e-mailové schránky Kupujícího (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 7 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

5.6.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.7.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než       nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5.8.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vyb

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.  Prodávající je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Prodávající proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

6.2. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Přesný popis nakládání s osobními údaji naleznete zde.

7. UŽÍVÁNÍ E-SHOPU

7.1.  Prodávající tímto uděluje Kupujícímu nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

7.2.  Prodávající má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

7.3.  Prodávající má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Prodávajícího nebo třetí osoby.

7.4.  Kupující je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Prodávajícím nebo třetím osobám vznikly, je Kupující povinen nahradit v plném rozsahu.

7.5.  V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Prodávající právo zrušit uživatelský účet.

Prohlášení Prodávajícího

7.6.  Prodávající prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

7.7.  Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení Kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Prodávající nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou Kupní cenu, kontaktuje Kupujícího a sdělí mu skutečnou Kupní cenu daného Zboží a Kupující má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou Kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.

7.8.  Kupující bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Kupujícího, proto je Kupující povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. RECENZE

9.1. Recenze zobrazené v liště v pravé části stránek jsou recenze poskytnuté našimi zákazníky ze sociální sítě Facebook, Google zpětných dotazníků a z našeho profilu Firmy.cz. Recenze nehodnotí jednotlivé produkty, ale celkovou spokojenost s e-shopem www.vezukytku.cz. Více o recenzích naleznete zde.

10. ROZHODNÉ PRÁVO

10.1. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

11. ÚČINNOST

11.1. Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 6. ledna 2023

instagram
Rozvoz a doručení květin po Praze a okolí
Kytice růží, pugét růží
Smuteční srdce
Květinářství Praha a rozvoz květin
Rozvoz květin do firem, institucí
Online květinářství Praha
Svatební kytice Praha
Doručení kytice 100 růží Praha
Čerstvé míchané kytice z online květinářství každý den
Online květiny Praha
Smuteční a pohřební květiny
Květinářství Květiny Strašnice Praha 10
Pivoňky a jiné sezónní květiny
Růže v kytici
Květinářtví Praha
Smuteční kytice a věnce ze Strašnického květinářství v Praze 10
Tulipány
rozvoz-a-doručení-květin
Online květinářství Praha
smuteční-stuha-květinářství
Květiny pro soukromé a firemní oslavy
svátek má Ivan

Prémiové kytice vám doručíme ihned nebo za vás předáme: Po-Pá:8:00-18:00,So:9:00-14:00 tel.:+420 725 735 745, info@vezukytku.cz


 Kopírovat nebo jinak nakládat s obsahem online pražského květinářství VezuKytku.cz, včetně fotografií kyticí květin, na které jsou platná autorská práva, je zakázáno. Autorské právo bude ihned vymáháno.
Kamenné i online květinářství v Praze a službu rozvozu - donášky květin po Praze a okolí pro vás zajišťuje RedBubble spol. s r.o.
Květinářství Květiny Strašnice a online eshop VezuKytku.cz pro Prahu a okolí
Černokostelecká 29, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Jsme plátci DPH, faktury za nákup květin vám po doručení zasíláme automaticky, preferujeme online platby.
Poctivé kytice  z čerstvých květin - každý den, spokojenost zaručena.
kvalita - spolehlivost - radost

Květinářství Květiny Strašnice

Květiny pro celou Prahu, které vám vždy doručíme.
Děkujeme, že pro rozvoz a doručení květin, volíte právě naše květinářství.