Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

   
Obchodní podmínky pro e-shop www.vezukytku.cz

 
Vzájemná práva a povinnosti „Prodávajícího“ a „Kupujícího“, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“):
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti REDBUBBLE s.r.o., IČO: 06013970, se sídlem Rybná 24, 110 00 Praha 1; (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2.  Kupující objednáním zboží od prodávajícího a zpracováním elektronické objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

1.3.  Předmětem Kupní smlouvy je prodej zboží (dále jen „zboží“) prodávajícím kupujícímu. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v perfektním stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro dané zboží.

1.4.  Zboží, které kupující objedná na dálku pomocí e-shopu může být dle Kupní smlouvy prodávajícím dodáno přímo kupujícímu nebo jiné osobě, kterou kupující v Kupní smlouvě určí (dále jen „příjemce zboží“).

1.5.  „Internetový obchod“ (dále jen e-shop) je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.vezukytku.cz (dále jen „webová stránka).

1.6.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.7.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.8.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.9.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY
 
Proces uzavření Kupní smlouvy

2.1.  Prodávající prostřednictvím e-shopu nabízí kupujícímu uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany prodávajícího je zobrazení tlačítka s označením „Objednat“ v uživatelském rozhraní e-shopu.

2.2.  Za bezvýhradné přijetí nabídky prodávajícího na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 2.1. těchto Obchodní podmínek ze strany kupujícího se považuje kliknutí na tlačítka s označením „souhlasím s obchodními podmínkami“ a následně „Dokončit objednávku“, kdy bude kliknutí provedeno přesně v tomto pořadí.

2.3.  Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 2.2. těchto obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.

2.4.  Kupující se zavazuje do příslušných textových polí v objednávkovém formuláři uživatelského prostředí e-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

2.5.  Prodávající zašle kupujícímu e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na e-mailovou adresu zadanou kupujícím do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.

2.6.  Veškeré zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.7.  Většina zboží nabízená na www.vezukytku.cz jsou originální floristické výrobky, u kterých je možné, že vybraná předloha na fotografii na webových stránkách, kde kupující zboží objednává, se může lišit ve složení jednotlivých květin v kytici, květinové krabici nebo v jiném floristickém výrobku prodávajícího. U každého výrobku je garantované barevné ladění, květina však nikdy není striktně stejná, jelikož je složena z více druhů květin, které se od sebe barevně liší a jejichž dostupnost podléhá sezónnosti. Prodávající garantuje uvedený průměr u každé květiny, případně počet kusů u jednodruhových květin.
 
Kupní smlouva

2.8.  Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

2.9.  Kupující kupuje od prodávajícího zboží, které si kupující zvolil v uživatelském prostředí e-shopu vložením do nákupního košíku, a to v množství, které si kupující zvolil a/nebo nastavil u daného zboží v uživatelském prostředí e-shopu, a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dané zboží cenu, která je uvedena u takového zboží v uživatelském prostředí E-shopu. Cena je uvedena vždy včetně zákonem dané daně z přidané hodnoty.

2.10.  Prodávající má právo až do momentu odeslání zboží kupujícímu od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání prodávajícího spočívající v oznámení kupujícímu, že jím objednané zboží nemůže dodat.

2.11.  Prodávající je oprávněn kdykoliv požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od kupující potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání zboží kupujícímu.

2.12.  Způsob zabalení zboží určuje výhradně prodávající; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

2.13.  Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a doručením daného zboží kupujícímu, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí e-shopu.

2.14.  Kupující má právo zvolit z možností zobrazených kupujícímu v uživatelském prostředí e-shopu způsob zaplacení Kupní ceny za zboží a případně další peněžitá plnění prodávajícímu.

2.15.  E-shop nabízí tyto varianty platby za objednané zboží: kartou online, kartou při převzetí, v hotovosti při převzetí, bankovním převodem.

2.16.  V případě platby kartou online je kupující povinen zaplatit kupní cenu pomocí zabezpečeného webového rozhraní, které tuto platbu umožňuje, přičemž bude prodávající vyrozuměn o akceptaci platby kupujícího autorizačním střediskem.

2.17.  V případě platby kartou při převzetí je kupující povinen zaplatit kupní cenu při převzetí zboží. Tato platba bude provedena na přenosném terminálu prodávajícího.

2.18.V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího, kdy je kupující povinen při platbě uvést variabilní symbol určený prodávajícím. Za variabilní symbol se považuje číslo objednávky, není-li v uživatelském prostředí uvedeno jinak.

2.19. V případě platby v hotovosti je kupující povinen zaplatit kupní cenu včetně dopravy a ostatních nákladů při převzetí zboží od prodávajícího.

2.20.  Prodávající  při nákupu bod 2.16, 217. a 2.18 zašle vždy kupujícímu daňový doklad – fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu kupujícího zadanou při dané objednávce do uživatelského prostředí e- shopu. Prodávající při nákupu bod 2.19. vystaví kupujícímu daňový doklad po zaplacení zboží kupujícím v místě předání zboží.

2.21.  Prodávající má právo poskytnout kupujícímu slevu z ceny zboží. Slevy z ceny boží nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak
.
2.22.  Součástí kupní ceny za zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí kupující vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením Kupní ceny za zboží; takové náklady jsou výhradně náklady kupujícího.

2.23.  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané zboží kupujícím.

2.24.  Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu ve vybraný datum a v časovém rozmezí, které si kupující vybral v uživatelském prostředí e-shopu při uzavření Kupní smlouvy. Pakliže prodávající nebude schopen z jakýkoli důvodů dodržet kupujícím zvolený čas doručení, je prodávající povinen kupujícího o tomto stavu neprodleně informovat. Kupující se tímto zavazuje k součinnosti při nastavení nového času doručení. V případě, že prodávající není schopen doručit zboží do více jak 12 hodin, může kupující odstoupit od Kupní smlouvy.

2.25.  Je-li prodávajícím společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

2.26.  Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na kupujícího, který je spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží kupujícím.

2.27.  Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na kupujícího, který není spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží kupujícím.

3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

3.1.  V případě nákupu řezaných květin, kytic a ostatního zboží tohoto charakteru:
Podle zákona 367/2000 §53 odst. 7) nemá kupující právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy je dodávka zboží upravena podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

3.2.  V případě nákupu ostatního zboží:
Kupující má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícími (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

3.3.  Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Prodávajícímu na adresu REDBUBBLE s.r.o., Rybná 24, 110 00 Praha 1.

3.4.  Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět prodávajícímu nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno prodejci nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

3.5.  Odstoupí-li kupující od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení Kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

3.6.  Odstoupí-li kupující od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí prodávajícímu poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je kupující povinen prodávajícímu nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

3.7.  Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.

3.8.  Prodávající využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností kupujících. V případě stížnosti se mohou kupující bezplatně obrátit na příslušného pracovníka prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@vezukytku.cz. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti kupujících způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Prodávající i kupující mají v případě potřeby možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Cílem je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě obou stran. S tímto se obrací na ČOI, která vydá ve věci právně nezávazné odůvodněné stanovisko, které může dále jedna ze zúčastněných stran užít při dalších krocích. Veškeré potřebné informace  na www.adr.coi.cz.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1.  Kupující má právo zřídit si Registrací uživatelský účet.

4.2.  Kupující má povinnost zadat před vstupem do uživatelského účtu Přístupové údaje.

4.3.  Identifikační údaje Kupujícího zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Kupující učiní po přihlášení se do svého uživatelského účtu.

4.4.  Kupující nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do uživatelského účtu. Kupující je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Kupující v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Prodávajícímu nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Kupující povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Prodávajícímu. Prodávající v přiměřené lhůtě poskytne Kupujícímu nové přístupové údaje.

4.5.  V případě Registrace Kupujícího jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Prodávající je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Kupujícímu prostřednictví E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Kupujícího zadanou do databáze E-shopu. Kupující má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 7 dní od prvního přihlášení se do uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané e- mailové zprávy do e-mailové schránky Kupujícího (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 7 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.  Prodávající je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Prodávající proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

5.2.  Přesný popis nakládání s osobními údaji naleznete zde.

5.3. Užívání E-shopu

   5.3.1.  Prodávající tímto uděluje Kupujícímu nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

   5.3.2.  Prodávající má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

   5.3.3.  Prodávající má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Prodávajícího nebo třetí osoby.

   5.3.4.  Kupující je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Prodávajícím nebo třetím osobám vznikly, je Kupující povinen nahradit v plném rozsahu.

   5.3.5.1.  V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Prodávající právo zrušit uživatelský účet.

Prohlášení Prodávajícího

5.4.  Prodávající prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5.5.  Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení Kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Prodávající nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou Kupní cenu, kontaktuje Kupujícího a sdělí mu skutečnou Kupní cenu daného Zboží a Kupující má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou Kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.

5.6.  Kupující bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Kupujícího, proto je Kupující povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Prodávajícího.

5.7. Kontaktní údaje Prodávajícího pro komunikaci s Kupujícím jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Kontakt.

6. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

6.1.  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
.
6.2.  Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.

6.3.  Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách:
http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky

7. ROZHODNÉ PRÁVO
 
7.1. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
 
8. ÚČINNOST
 
8.1. Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 24. listopadu 2020
 
instagram
Rozvoz a doručení květin po Praze a okolí
Kytice růží, pugét růží
Smuteční srdce
Květinářství Praha a rozvoz květin
Rozvoz květin do firem, institucí
Online květinářství Praha
Doručení kytice 100 růží Praha
Čerstvé míchané kytice z online květinářství každý den
Online květiny Praha
Smuteční a pohřební květiny
Květinářství Květiny Strašnice Praha 10
Pivoňky a jiné sezónní květiny
Růže v kytici
Květiny pro soukromé a firemní oslavy
Online květinářství Praha
svátek má Zlata

Prémiové kytice vám doručíme ihned nebo za vás předáme: Po-Pá:9:00-19:00, So:10:00-15:00 hodin tel.:+420 725 735 745, info@vezukytku.cz


 Kopírovat nebo jinak nakládat s obsahem online pražského květinářství VezuKytku.cz, včetně fotografií kyticí květin, na které jsou platná autorská práva, je zakázáno. Autorské právo bude ihned vymáháno.

Kamenné i online květinářství v Praze a službu rozvozu - donášky květin po Praze a okolí pro vás zajišťuje RedBubble spol. s r.o.

Květinářství Květiny Strašnice a online eshop VezuKytku.cz pro Prahu a okolí

Černokostelecká 29, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Poctivé kytice  z čerstvých květin - každý den, spokojenost zaručena.

kvalita - spolehlivost - radost

Jsme plátci DPH, faktury za nákup květin vám po doručení zasíláme automaticky.

Květinářství Květiny Strašnice